Menu

Pokemon Sun & Pokemon Moon – Shiny Tapu Koko Now Available

Pokemon Sun & Pokemon Moon – Shiny Tapu Koko Now Available Game

Grab an elusive shiny Pokemon in both Pokemon Sun and Pokemon Moon, now until August 14, 2017.

Download Pokemon Sun & Pokemon Moon – Shiny Tapu Koko Now Available